خاتمی اسطوره نیست

همیشه می دانستم که اشتباه می کنی
اسطوره کسی است که اسطوره پرداز نباشد

آنکه تو می گویی درجماران حرمت بیت امام شکسته شد نه از جانب مردان و زنان حزب اللهی بود بلکه  خیانتی  در جماران در حال شکل گرفتن بود که مردم مانع سوئ استفاده از جماران شدند آقای خاتمی دیگر مهره بازی دیگران است  که اگر به خاطر همسر آقای خاتمی نبود کسی او را حتی به حساب هم نمی اورد
شاید فرزند شیخ فضل اله نوری مصداق مناسبی برای اسطوره شما باشد
آنکه خواب است بیدار می شود
ولی انکه خود را به خواب می زند بیدار نخواهد شد....
که مال حرام تاثیر سخن معصوم را از بین می برد چه برسد به ما...

/ 1 نظر / 4 بازدید