فرماسونها چه کسانی هستند؟؟؟؟؟؟؟

صهیونیست ها جامعه جهانی را به ٣ گروه تقسیم می کنند

١ - قوم برتر: یهودی های صهیونیسم

٢- حیوان دارای فهم : انسانهای غیر یهود

٣- حیوانات دارای غریزه: جانوران و ...

فرماسونها عضو گروه دوم هستند که فریب خورده تصور می کنند فریبکارند

بنایان آزاد اندیشه ؛ نام زیبایی است که به خورد این افراد تحصیلکرده و روشنفکر داده شده است...

این افراد در چارتهای سازمانی مخفی و با اصول و روشهای خاص و اسلوب های  عجیب

فقط و فقط شرایط تسلط صهیونیسم جهانی را فراهم می آورند...

قدرت طلبی - مقام پرستی - پول پرستی- دین گریزی و ....

شاخصهای این افراد است که تصور می کنند بهتر از دیگران دنیا را اداره می کنند زهی خیال باطل

/ 0 نظر / 11 بازدید