شاید دکتر جلیلی نمی خواهد بیاید ...

از آنجاییکه دکتر جلیلی در تبلیغات اسراف نمی کند برخی تصور می کنند که کاندیدای برتر کاندیدایی است که بیشترین تبلیغ را انجام می دهد و چهارسال است با تشکیل موسسه ای و هزینه های هنگفت خود را برای ... آماده کرده است؟

مطمئن باشید مردم انتخاب درست را انجام می دهند تعهد تخصص اخلاق و ساده زیستی

یعنی انتخاب ما دکتر سعید جلیلی

/ 0 نظر / 11 بازدید