انتخابات ابطحی و عطریانفر

انتخابات از نگاه آقای ابطحی و عطریانفر

بیانات صریح و روشن آقایان ابطحی و عطریانفر جدا از اظهارنظر دوست و دشمن ؛ یک استراتژی سودمند سیاسی و نشانگر دقت و بینش ایشان بود. جریان اصلاحاتی که توسط آقای میرحسین موسوی و آقای خاتمی در سراشیبی اضمحلال افتاده بود. و با کوتاه فکری این مردان به آلت دست بدخواهان نظام تبدیل شده بود. جنبش اصلاحات با تاثیر گذاری بسیاری که بر افکار قشر جوان داشت به جای روراستی و صداقت در انتخابات اقدام به سیاه نمایی و دروغ پردازی نمود. یک اشتباه فاحش گروه های چپ که زمینه فروپاشی این جریان را برای همیشه در حال رقم زدن بود؛ با روشن شدن وابستگی فکری سران اصلاحات به غرب و با سابقه سیاه سیاسی آنها، همه چیز به سمت جدا شدن قشر جوان دانشگاهی فریب خورده از این جریان بود. کوتاه بینی سیاسی آقایان موسوی و خاتمی و حامیان سرمایه دار آنها ؛ سبب شد که ناتوانی آنها هرچه بیشتر در عرصه سیاسی و اجرایی نمود پیدا نماید. چرا که اگر کمی بینش سیاسی در آنها بود از بیانات مردان سیاست حمایت واضح و آشکاری می نمودند امّا افسوس که همچون کبک سر در برف نموده اندو...

آقای ابطحی و عطریانفر تمام تلاش خود را برای جلوگیری از سقوط جریان اصلاحات به کار گرفته اند شاید که برخی از همفکرانشان نیز موقعیت را درک نمایند و اقداماتی آگاهانه صورت بخشند...

/ 0 نظر / 6 بازدید